ALGEMENE VOORWAARDEN

Versie 1.2 (1 maart 2018)

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:

 1. “Voorwaarden”: algemene voorwaarden Hello! Planner
 2. “Hello! Planner”: Hello Planner B.V., gevestigd te Utrecht aan de (3571 VR) Burgemeester van der Voort van Zijplaan 17, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 63681676.
 3. “Opdrachtgever”: een rechtspersoon dan wel een natuurlijk persoon (al dan niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf), die een dienst en/of product van Hello! Planner wil afnemen of heeft afgenomen en waarmee een overeenkomst wordt of is afgesloten of aan wie een offerte wordt verstrekt.

 

Artikel 2 – Algemeen

 1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, aanbiedingen, leveranties, overeenkomsten, uitvoeringen en overige verbintenissen tussen Hello! Planner en Opdrachtgever en haar rechtsopvolgers, voor zover Hello! Planner en Opdrachtgever niet uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in onderhavige voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Hello! Planner en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
 3. Van deze voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn uitsluitend rechtsgeldig indien en voor zover de Opdrachtgever zich schriftelijk akkoord heeft verklaard met die afwijking(en).
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop-of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5.  Indien Hello! Planner niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Hello! Planner in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 3 – Offertes/aanbiedingen

 1. Offertes zijn gebaseerd op de informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt.
 2. De Opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie heeft verstrekt.
 3. Alle door Hello! Planner uitgebrachte offertes/ aanbiedingen zijn vrijblijvend en kunnen Hello! Planner dus niet binden.
 4. Offertes/aanbiedingen hebben, tenzij anders aangegeven, een geldigheidsduur van één maand.
 5. Een door de Opdrachtgever ondertekende aanbieding en offerte geldt als een overeenkomst tussen Opdrachtgever en Hello! Planner.
 6. De Opdrachtgever wordt bij ondertekening van een door Hello! Planner uitgebrachte offerte/ aanbieding geacht te hebben ingestemd met deze algemene voorwaarden en de voorwaarden opgesomd in de offerte.

 

Artikel 4 – Duur van de opdracht, beëindiging en opzegging

 1. De opdracht wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. De Opdracht eindigt door het verstrijken van de afgesproken termijn of met wederzijds goedvinden.
 3. De opdracht kan door beide partijen niet tussentijds worden opgezegd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of op grond van het bepaalde in artikel 4.4. t/m 4.6.
 4. Hello! Planner en Opdrachtgever zijn bevoegd de opdracht met onmiddellijke ingang, zonder nadere ingebrekestelling en zonder voorafgaande schriftelijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien:
  • De wederpartij tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen voortvloeiend uit deze overeenkomst, tenzij de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt. Voor zover nakoming niet blijvend onmogelijk is, ontstaat deze bevoegdheid tot ontbinding pas indien nakoming van de verplichtingen uitblijft na verloop van een bij schriftelijke aanmaning redelijk gestelde termijn;
  • de wederpartij surseance van betaling aanvraagt;
  • de wederpartij in staat van faillissement is verklaard; bij opheffing of ontbinding van de wederpartij.
 5. Zowel Opdrachtgever als Hello! Planner is verplicht de andere partij onverwijld te informeren indien zich één van de genoemde omstandigheden in artikel 4.4. voordoet. Bij ontbinding van (een deel van) de overeenkomst worden lopende verplichtingen afgewikkeld en behoudt Hello! Planner gedurende de afwikkeling recht op vergoeding door Opdrachtgever conform de overeenkomst. Ontbinding op één van voornoemde gronden kan niet leiden tot aansprakelijkstelling van Hello! Planner.
 6.  Indien Hello! Planner en/of Opdrachtgever gedurende eenperiode van meer dan 30kalenderdagen ten gevolge van overmacht haar verplichtingen op grond van de algemene voorwaarden en de bepalingen in de opdrachtovereenkomst niet kan nakomen, heeft de andere partij het recht deze, door middel van een aangetekend schrijven, met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat daarvoor enig recht op schadevergoeding zal ontstaan.

 

Artikel 5 – Vergoeding, facturatie en betaling

 1. Alle bedragen zijn exclusief BTW.
 2. Tarief en vergoeding zijn opgenomen in de offerte/overeenkomst van opdracht. Hierbij is aangegeven of is inbegrepen secretariaatskosten, reisuren, reis- en verblijfkosten en andere opdracht gebonden kosten. Voor zover kosten niet zijn inbegrepen, worden deze afzonderlijk berekend en gefactureerd, tenzij anders overeengekomen met de Opdrachtgever.
 3. Facturatie geschiedt maandelijks, tenzij anders is overeengekomen.
 4. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen.
 5. Na de vervaldag van de facturatiedatum wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist.
 6. Indien betaling achterwege blijft, kan Hello! Planner met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht opschorten. Is de Opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.
 7. Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie).

 

Artikel 6 – Personeel

Door Hello! Planner bij uitvoering van de overeenkomst ingeschakeld personeel zal voldoen aan tussen Opdrachtgever en Hello! Planner overeengekomen eisen en voorts aan de algemene eisen van vakbekwaamheid en deskundigheid.

 

Artikel 7 – Vertrouwelijkheid

Hello! Planner en Opdrachtgever verbinden zich over en weer tot geheimhouding van alle gegevens en informatie over elkaars organisatie, cliënten, bestanden en Producten, waarvan partijen kennisnemen bij werkzaamheden ten behoeve van elkaar of ten behoeve van cliënten van Opdrachtgever. Gegevens en informatie mogen slechts gebruikt worden ter uitvoering van de tussen partijen gesloten overeenkomst.

 

Artikel 8 – Intellectuele eigendomsrechten

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt en/of komt toe aan Hello! Planner of zijn licentiegever(s) de auteursrechten en alle andere rechten van intellectuele en/of industriële eigendom op de door haar – al dan niet via elektronische weg – gedane en/of verstrekte en/of geproduceerde aanbiedingen, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur, lesmateriaal enz.
 2. De rechten op de in lid 1 genoemde gegevens blijven eigendom van Hello! Planner ongeacht of aan Opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hello! Planner niet worden verveelvoudigd, gebruikt, opgeslagen (al dan niet in een geautomatiseerd gegevensbestand) of aan derden getoond, op welke wijze dan ook.
 3. Opdrachtgever is aan Hello! Planner per overtreding van het in lid 2 bepaalde een boete verschuldigd van euro 10.000,-.

 

Artikel 9 – Verwerking persoonsgegevens

Opdrachtgever gaat er mee akkoord dat (persoons)gegevens die de Opdrachtgever aan Hello! Planner verstrekt, zoals (werk)adresgegevens, telefoonnummers en e-mailadressen, worden verwerkt in een (deels) geautomatiseerde administratie van Hello! Planner. Deze gegevens kunnen worden gebruikt ten behoeve van de klantenadministratie, het verlenen van toegang tot (online) opleidingsmateriaal en tools, (elektronische) toezending van informatie over opleidingen of trainingen, en daaraan gerelateerde producten en diensten van Hello! Planner. Opdrachtgever heeft te allen tijde het recht om de toestemming tot het verwerken van (persoons)gegevens digitaal in te trekken, dit kan door een mail te sturen
naar office@helloplanner.nl. Opdrachtgever en Hello! Planner zullen zich houden aan de op grond van
de Europese Privacy Verordening voor ieder der partijen bestaande verplichtingen.

 

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

 1. Hello! Planner is aansprakelijk voor de tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Hello! Planner van zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen worden beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Hello! Planner voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden. Hello! Planner is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte of gevolgschade – inclusief gevolgschade, winstderving, verlies van reserves en verlies door onderbreking van productie.
 2. Eventuele aanspraken van de Opdrachtgever in hiervoor bedoelde zin dienen binnen een jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft laten vervallen.
 1. De beperkingen als uiteengezet in dit artikel zijn niet van toepassing indien schade het direct gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van het hoogste leidinggevend personeel van Hello! Planner, of indien en voor zover een dergelijke beperking verboden is op grond van toepasselijk dwingend recht.
 2. Hello! Planner heeft een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

 

Artikel 11 – Verjaring en verval

Alle rechtsvorderingen jegens Hello! Planner, aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, verjaren en/of vervallen na 1 jaar nadat de betreffende vordering of aanspraak is ontstaan.

 

Artikel 12 – Toepasselijk recht, klachten en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Hello! Planner partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. Klachten kunnen alleen schriftelijk worden ingediend bij Hello! Planner. Dergelijke correspondentie kan men richten aan info@helloplanner.nl of sturen naar: Hello! Planner, t.a.v. de directie, Bisonspoor 5402B, 3605 LT Maarssen. Hello! Planner zal uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen reageren op een klacht.
 3. De rechtbank Midden-Nederland, regio Utrecht, is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Hello! Planner het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 4. Partijen zullen pas dan een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 13 – Inwerkingtreding

Deze algemene voorwaarden treden in werking op 1 maart 2018 en vervangen daarmee alle eerdere algemene voorwaarden van Hello! Planner.