Aanvullende voorwaarden opleidingen

Versie 1.3 – 1 oktober 2019

 

Artikel 1 – Definities

In deze aanvullende voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:

 1. “Voorwaarden”: aanvullende voorwaarden opleidingen Hello! Planner
 2. “Hello! Planner”: Hello PlannerB.V., gevestigd te  Maarssen aan Bisonspoor 3002-B504 (3605 LT), ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 63681676.
 3. “Opleidingen”: Cursussen, opleidingen, trainingen e.d.
 4. “Deelnemer”: een natuurlijk persoon (al dan niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf), die opleiding/training/workshop van Hello! Planner wil afnemen of heeft afgenomen en waarmee een overeenkomst wordt of is afgesloten.
 5. “Opdrachtgever”: een rechtspersoon die opleiding/training/workshop van Hello! Planner wil afnemen of heeft afgenomen en waarmee een overeenkomst wordt of is afgesloten of aan wie een offerte wordt verstrekt.

 

Artikel 2 – Algemeen

 1. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op de opleidingen, trainingen en workshops op basis van open inschrijving op locatie van Hello! Planner (hierna de noemen: Opleiding). Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Hello! Planner, voor de uitvoering waarvan door Hello! Planner derden dienen te worden betrokken. Aanvullingen met betrekking tot in company Opleidingen zijn opgenomen in artikel 10.
 2. Afwijkingen van deze aanvullende voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Hello! Planner en Deelnemer zijn overeengekomen. Onder schriftelijk wordt in de algemene voorwaarden mede verstaan iedere vorm van elektronische communicatie (bijvoorbeeld e- mail of op de website).
 3. In de gevallen waarin de aanvullende voorwaarden niet voorzien, zal Hello! Planner een regeling treffen naar redelijkheid.
 4. De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid of onverbindendheid van een of meer bepalingen van de aanvullende voorwaarden tast de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet aan. Indien zou blijken dat een bepaling ongeldig of onverbindend is, zullen Hello! Planner en Deelnemer het ongeldige of onverbindende gedeelte vervangen door een bepaling die wel geldig en verbindend is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van de betreffende bepaling, zo veel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte van deze bepaling.

 

Artikel 3 – Inschrijven

 1. Inschrijven voor een Opleiding geschiedt via de website www.helloplanner.nl. Deelnemer ontvangt direct per e-mail een bevestiging.
 2. Door in te schrijven voor een Opleiding gaat Deelnemer met Hello! Planner een overeenkomst aan voor de studieduur en verklaart zich akkoord met de aanvullende voorwaarden zoals hier vermeld.
 3. Er geldt een bedenktijd van 14 dagen vanaf het moment dat Hello! Planner de inschrijving bevestigd heeft (herroepingsrecht). Deelnemer maakt gebruik van het herroepingsrecht door binnen deze periode per post of e-mail een ondubbelzinnige verklaring te sturen dat Deelnemer de overeenkomst wil ontbinden.
 4. Mochten er voor de gekozen opleiding nog specifieke voorwaarden gelden, dan zijn deze vermeld in de opleidingsinformatie.
 5. Bij inschrijving verbindt de Deelnemer zich aan Hello! Planner voor de duur van de Opleiding en verwacht Hello! Planner van de Deelnemer dat deze met volle inzet deelneemt. Op deze manier kan Hello! Planner voor een goede planning en inroostering van docenten zorgen. Daar staat tegenover dat de Hello! Planner een hoogwaardige Opleiding door gekwalificeerde docenten biedt. Hello! Planner zal aangeven wat van de Deelnemer wordt verwacht en zal haar uiterste best doen om de Deelnemer de Opleiding met goed gevolg te laten afronden.
 6. Zodra het maximum aantal inschrijvingen voor een groep is bereikt, wordt Deelnemer op een wachtlijst geplaatst. Er worden in principe geen extra groepen samengesteld.

 

Artikel 4 – Prijs, facturatie en betaling

 1. Alle informatie m.b.t. de kosten van de Opleiding staan vermeld op de website www.helloplanner.nl.
 2. Alle door Hello! Planner genoemde bedragen zijn exclusief btw.
 3. Na inschrijving ontvangt Deelnemer de factuur op het doorgegeven factuuradres. De factuur dient binnen de op de factuur vermelde termijn te zijn voldaan en uiterlijk voor aanvang van de Opleiding.
 4. Indien Deelnemer in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke – zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke – incassokosten voor rekening van de Deelnemer. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Hello! Planner echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking.

 

Artikel 5 – Annulering

 1. Hello! Planner heeft het recht om bij een te gering aantal inschrijvingen een Opleiding uit te stellen of te annuleren. In dat geval zal, indien mogelijk, een passend alternatief worden aangeboden. Indien dit niet mogelijk is, wordt het volledige deelnemersgeld terug betaald.
 2. Annulering door Deelnemer van de overeengekomen Opleiding dient schriftelijk (daaronder begrepen e-mail) te geschieden.
 3. Bij annulering door Deelnemer tot 4 (vier) weken voor aanvang van de Opleiding wordt 10% van de verschuldigde Opleidingskosten in rekening gebracht en bij annulering tussen 4 (vier) weken en 1 (één) week voor aanvang van de Opleiding wordt 50% van de verschuldigde Opleidingskosten in rekening gebracht. Indien Deelnemer 1 (één) week of korter voor aanvang van de Opleiding, of na aanvang van de Opleiding annuleert, behoudt Hello! Planner zich het recht voor 100% van de verschuldigde Opleidingskosten in rekening te brengen.
 4. In alle gevallen kan – na toestemming van Hello! Planner – een vervanger worden gestuurd.
 5. Deelnemer is gerechtigd de reeds aangevangen Opleiding tussentijds met onmiddellijke ingang te
 6. beëindigen. De in verband met de Opleiding bij de Deelnemer in rekening gebrachte kosten blijven verschuldigd (dus: worden niet terugbetaald aan de Deelnemer), tenzij sprake is van zwaarwegende omstandigheden, ter beoordeling door Hello! Planner.

 

Artikel 6 – Inhalen opleiding(sdagen)

In het geval dat Deelnemer een of meerdere opleidingsdagen mist i.v.m. ziekte of andere onverhoopte omstandigheden dan biedt Hello! Planner de mogelijkheid de opleidingsdag(en) in te halen op een ander moment, in een andere groep, mits de planning dit toelaat.

 

Artikel 7 – Uitvoering

Hello! Planner zal alles in het werk stellen om de Opleiding conform het gepubliceerde rooster te verzorgen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien een Opleiding als gevolg van bijzondere omstandigheden geen doorgang kan vinden of moet worden onderbroken. In een dergelijk geval zal Hello! Planner er naar redelijkheid naar streven om de Opleiding eventueel op een later tijdstip te verzorgen, c.q. te voltooien. Indien dit niet mogelijk blijkt te zijn, zullen reeds betaalde Opleidingskosten naar rato worden gerestitueerd.

 

Artikel 8 – Certificaten

 1. Aan het einde van iedere Opleiding ontvangt iedere deelnemer een (deelname) certificaat, tenzij anders aangegeven door Hello! Planner.
 2. Hello! Planner is gerechtigd eisen te stellen aan het verkrijgen van een (deelname) certificaat, zoals doch niet beperkt tot voldoende deelname aan de Opleiding en het met succes afleggen van examens of de daarvoor geboden herkansingen.

 

Artikel 9 – Digitale leeromgeving

 1. Ten behoeve van het volgen van een opleiding of training kan Hello! Planner Deelnemer niet-exclusieve toegang tot softwarematige programmatuur verlenen.
 2. De door Hello! Planner aan de Deelnemer verstrekte wachtwoord(en) en/of gebruiker(s) na(a)m(en) en/of andere identificatiegegevens zijn strikt persoonlijk. Het is niet toegestaan voornoemde gegevens met een derde te delen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen met Hello! Planner.
 3. De in lid 2 genoemde gegevens zijn uitsluitend bedoeld ten behoeve van een opleiding of training. Deelnemer zal uiterst zorgvuldig omgaan met voornoemde gegevens. Deelnemer is aansprakelijk voor (de gevolgen van) onzorgvuldig en/of onrechtmatig gebruik van de in lid 2 genoemde gegevens.

 

Artikel 10 – Incompany Opleidingen

 1. Incompany Opleidingen zijn voor Opdrachtgever verzorgde Opleidingen, waaraan uitsluitend wordt deelgenomen door medewerkers van Opdrachtgever. Incompany Opleidingen kunnen zowel op locatie van Hello! Planner als op locatie van Opdrachtgever verzorgd worden.
 2. Indien Incompany Opleidingen op locatie bij Opdrachtgever worden gegeven, dient deze ook voorde benodigde faciliteiten en ruimte te zorgen.
 3. Voor Opdrachtgevers kan Hello!Planner een voorstel doen voor een incompany opleiding. Deze aanbieding vervangt de prijsinformatie zoals vermeld op de website www.helloplanner.nl.
 4. Bij annulering door Opdrachtgever tot 4 (vier) weken voor aanvang van de Opleiding wordt 10% van de verschuldigde Opleidingskosten in rekening gebracht en bij annulering tussen 4 (vier) weken en 1 (één) week voor aanvang van de Opleiding wordt 50% van de verschuldigde Opleidingskosten in rekening gebracht. Indien Opdrachtgever 1 (één) week of korter voor aanvang van de Opleiding, of na aanvang van de Opleiding annuleert, behoudt Hello! Planner zich het recht voor 100% van de verschuldigde Opleidingskosten in rekening te brengen.

 

Artikel 11 – Weigering deelnemer

 1. Hello! Planner behoudt zich het recht voor een deelnemer de toegang tot de Opleiding te weigeren:
  – indien verschuldigde bedragen nog niet geheel en/of tijdig zijn voldaan voor aanvang van de Opleiding;
  – uit concurrentieoverwegingen dan wel andere voor Hello! Planner redelijke gronden.